ŠTANDOVI I ZABAVNE RADNJE – NATJEČAJ za dodjelu javne površine za postavljanje štandova i zabavnih radnji za vrijeme Turističke fešte Tar 2017. godine

09.08.2017.

Pismena ponuda predaje se na obrascu kojeg se može podignuti (bez naknade) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati.

Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar, uz naznaku – Komisija za poslovne prostore i javne površine – ne otvaraj – ponuda za štandove. Ponude se dostavljaju od dana objave natječaja 10.08.2017. god. zaključno do 18.08.2017. do 09:00 sati,  bez obzira na način dostave (ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela do navedenog roka).

NATJEČAJ

LOKACIJA ŠTANDOVA

FORMULAR ZA PONUDU ZA ŠTANDOVE

IZJAVA 1

IZJAVA 2

IZJAVA 3

IZJAVA 4

IZJAVA 5

OČITOVANJE

Virtualna šetnja

Događaji