PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

17.07.2017.

Ponovna javna rasprava provest će se u trajanju od 8 (osam) dana od  24.07.2017. godine do 31.07.2017. godine.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega održati će se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – Vijećnica, 52465 Tar, dana 26.07.2017.godine – srijeda, u 15:30 sati.

Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave

Namjena

Promet

Energetski sustav

Vodoopskrba i odvodnja

Vode – uređenje vodotoka i voda

Uvjeti korištenja i zaštite – Zaštita kulturnih i prirodnih vrijednosti

Uvjeti korištenja i zaštite – Područja posebnih ograničenja

Uvjeti korištenja i zaštite – Posebne mjere

GP – k.o.TAR

GP – k.o.VABRIGA

GP – k.o.FRATA

Virtualna šetnja

Događaji