ODLUKA o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega prikupljanjem pismenih ponuda

30.01.2017.

Prodaji se izlaže nekretnina k.č. 524/6, k.o.Vabriga, zk.ul. broj 217, u Vabrigi, s početnom cijenom od 15.314,00 eura, sukladno elaboratu o procjeni nekretnina od 27.12.2016. godine, izrađenom od sudskog vještaka Smoković Marina. Nekretnina izložena prodaji je građevinsko, neuređeno zemljište, površine 247m2, i nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja sukladno obuhvatu Prostornog plana Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” br. 13/13, 12/14 i 9/15) te unutar Urbanističkog plana uređenja Tar-Vabriga-Frata (“Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” br. 1/11, 4/14 i 9/15) u “S” – zoni stambene namjene.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je  8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru, Istarska 8, odnosno od 30.01.2017. godine do 06.02.2017. godine, do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.      

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA

Virtualna šetnja

Događaji