ODLUKA o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega prikupljanjem pismenih ponuda

23.02.2017.

Prodaji se izlaže sljedeća nekretnina:

k.č. 630 k.o. Frata, zk.ul. 1015,  površine  od 65 m² u naselju Gedići, s početnom cijenom od 3.960,00 eura, sukladno elaboratu o procjeni nekretnina od 27.10.2016.godine, izrađenom od sudskog vještaka Smoković Marina.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je  8 dana od dana objave na oglasnoj ploči  Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru, Istarska 8, te počinje teći od dana  objave, odnosno od 23.02.2017. godine do 02.03.2017. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Odluka o raspisivanju JN Gedići

Skica iskolčenja i izvod iz Plana

Virtualna šetnja

Događaji