JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TAR-VABRIGA-FRATA

06.04.2017.

Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 (osam) dana od  06.04.2017. godine do 13.04.2017. godine.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Tar-Vabriga-Frata održati će se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – Vijećnica,  52465 Tar, dana 10.04.2017.godine – ponedjeljak, u 17 sati.

 

I_TEKSTUALNI DIO_PP

1. NAMJENA-Model

2.1 PROMET-Model

2.2 TK_PLIN-Model

2.3 ELEKTROENERGETIKA-Model

2.4 VODA_ODVODNJA-Model

3.1 UVJETI KORIŠTENJA-Model

3.2 UVJETI KORIŠTENJA-Model

4. NAČIN GRADNJE-Model

III_OBRAZLOŽENJE_PP

III-2_SAŽETAK ZA JAVNOST

 

Virtualna šetnja

Događaji