JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE

06.04.2017.

Javna rasprava započinje danas, 06. travnja i traje do 13. travnja 2017. godine.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine održati će se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – Vijećnica,   52  465 Tar, dana 10.04.2017. godine – ponedjeljak, u 15:30 sati.

 

JAVNA RASPRAVA – PPUO 2017

DIBATTITO PUBBLICO-PIANO TERRITORIALE 2017

ODREDBE ZA PROVOĐENJE_PP

Namjena-Model

Promet-Model

Telekomunikacije-Model

Energetski sustav-Model

Vodoopskrba i odvodnja-Model

Vode – uređenje vodotoka i voda-Model

Uvjeti korištenja i zaštite – Zaštita kulturnih i prirodnih vrijednosti-Model

Uvjeti korištenja i zaštite – Područja posebnih ograničenja-Model

Uvjeti korištenja i zaštite – Posebne mjere-Model

GP – k.o.TAR

GP – k.o.VABRIGA

GP – k.o.FRATA

Virtualna šetnja

Događaji