N A T J E Č A J za dodjelu javne i druge površine za pokretne ugostiteljske radnje na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

01.06.2017.

Pismena ponuda predaje se na obrascu kojeg se može podignuti (bez naknade) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati.

Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar, uz naznaku – natječaj za pokretnu ugostiteljsku radnju – ne otvaraj. Ponude se dostavljaju od dana objave Natječaja 01.06.2017. zaključno do  08.06.2017. do 12:00 sati,  bez obzira na način dostave ponude.

 NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE, DRUGI KRUG

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC PONUDE POKRE. UGO. RADNJE

Virtualna šetnja

Događaji