Urbanistički plan uređenja Tar-Vabriga-Frata

18.04.2013.

Urbanistički plan uređenja Tar-Vabriga-Frata (dalje u tekstu: Plan) je provedbeni dokument prostornog ureñenja, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planom šireg područja detaljnije određuje prostorni razvoj s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja i uvjeta oblikovanja naselja Tar-Vabriga, za plansko razdoblje do 2020.godine.

Plan određuje osobito:

  • podjelu područja na posebne prostorne cjeline te područja i koncept urbane obnove naselja i dijelova naselja
  • osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene
  • razmještaj djelatnosti u prostoru
  • osnovu prometne, komunalne i druge infrastructure
  • mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti
  • uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina
  • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje naselja
  • uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i
  • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

Dokumenti

Virtualna šetnja

Događaji