Urbanistički plan uređenja radne zone Tar

18.04.2013.

Razgraničenje prostora prema namjeni i korištenju prikazano je na kartografskom prikazu KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, a određeno je za:

 • Gospodarsku namjenu:
  • poslovnu – pretežito trgovacku (K2),
  • proizvodnu – pretežito zanatsku (I2),
 • Površine zaštitnog zelenila
  • zaštitne zelene površine (Z),
  • zaštitne zelene površine – zaštitne šume (Zš).
 • Površine javnih prometnica (GU, SU 1-2, OU 1-7).

Dokumenti

 

Virtualna šetnja

Događaji