Poslovnici

Na temelju clanaka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i clanka 15. Statuta Opcine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Opcine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” br. 4/09), Opcinsko vijece Opcine Tar-Vabriga-Torre-Abrega na sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine, donijelo je

POSLOVNIK O RADU
OPĆINSKOG VIJECA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

 

Poslovnik možete preuzeti ovdje.

poslovnik

Virtualna šetnja

Događaji