Katalog informacija

Na temelju čanka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/03 i 144/10) i čanka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik  Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 5/09), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, dana 27. prosinca 2010.g.,  donosi sljedeću

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega (u daljnjem tekstu: Općina) s ciljem ostvarivanja prava na pristup informacijama fizičkim ili pravnim osobama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Katalog Informacija

Virtualna šetnja

Događaji