JAVNA RASPRAVA – UPU STRELJANE TAR (R8)

16.04.2015.

JR UPU STRELJANA TAR 2015

TEKSTUALNI DIO

GRAFICKI DIO_-_namjena

GRAFICKI DIO_-_promet

GRAFICKI DIO_-  energ.

GRAFICKI DIO_- vodnogosp.

GRAFICKI DIO – uvjeti korištenja

GRAFICKI DIO – uvjeti gradnje

OBRAZLOZENJE PLANA

SAZETAK ZA JAVNOST

Virtualna šetnja

Događaji